जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास पहिचान सम्बन्धी अध्ययन फाराम ।

स्थानीय निकायका कर्मचारी अभिलेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को मस्यौदाउपर राय तथा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

पृष्ठ