जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- कार्यकारी अधिकृतहरू (उल्लिखित नगरपालिकाहरु)

क्षमता अभिबृध्दि तालिममा सहभागी हुन मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसका योजना अ. तथा प्र. अधिकृत र लेखा अधिकृतहरु

पृष्ठ