जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (न.पा)

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (न.पा)

पृष्ठ