जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (जि.वि.स)

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा (जि.वि.स)

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धमा- ‌(रा.प. द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि)

सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धमा- ‌(रा.प. द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि)

उत्कृष्ट अभ्यास Profile सम्बन्धमा- विभाग सबै, जिविस सबै, नपा सबै

उत्कृष्ट अभ्यास Profile सम्बन्धमा- विभाग सबै, जिविस सबै, नपा सबै

पृष्ठ