जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- कञ्चनपुर जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै)

स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीति सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री उपप्रमुख, गौरीगंगा नगरपालिका, धनगढी/गाउँपालिका महासंघ, काठमाडौं

प्रमुख प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Master's Training of Trainers) मा सहभागी हुने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीहरु - उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु

वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन सम्बन्धमा- विभागहरु (सबै)/आयोगहरु (सबै)/समिति तथा प्रतिष्ठानहरु (सबै)/स्थानीय तहहरु (सबै)

पृष्ठ