जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

संखुवासभा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा - नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका (तत्कालिन गा.वि.स.) संघ

स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा (गाउँपालिका र नगरपालिका - सबै)

पृष्ठ