जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

नेपाली

प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुखज्यू (मन्त्रालय) सबै/महानिर्देशकज्यू (विभाग) सबै/शाखा प्रमुखहरु (मन्त्रालय) सबै/राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धकज्यू, स्था.शा. तथा सा.वि.कार्यक्रम (LGCDP)

पृष्ठ