नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने बारे- नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै (७४४)

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरु |

यस सम्बन्धी फाइल डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ  Click here to download the PDF file.  क्लिक गर्नुहोस् |

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- संलग्न विवरण अनुसारका जिल्ला समन्वय समितिहरु/संलग्न विवरण अनुसारका उपमहानगर/नगरपालिकाहरु

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- संलग्न विवरण अनुसारका जिल्ला समन्वय समितिहरु/संलग्न विवरण अनुसारका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिकाहरु

पृष्ठ