नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

समन्वय गरिदिने- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरगञ्ज/बिराटनगर महानगरपालिका/हेटौंडा उपमहानगरपालिका

संक्षिप्त विवरण सम्बन्धमा- गाउँपालिकाहरु सबै (४६०)/नगरपालिकाहरु सबै (२७६)/उपमहानगरपालिकाहरु सबै (११)/महानगरपालिकाहरु सबै (६)

पृष्ठ