नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

उपभोक्ता समिति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

अभिमुखिकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा -कार्यकारी अधिकृत, नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ