नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

याेजनाकाे विवरण उपल्ब्ध गराउने सम्बन्धमा; श्री का‍मनपा,उपमहा नपा सबै,उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

योजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै)

आव २०७२।७३को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण Entry गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)

दोश्रो चौमासिक विवरण प्रविष्टि गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

पृष्ठ