नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

सालिकहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धमा- काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगरपालिका

Yinchuan City मा आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका सहरहरुको आवेदन पठाउने सम्बन्धमा- महानगरपालिका सबै (६)/उपमहानगरपालिका सबै(११)/नगरपालिका सबै (२४८)

नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनको जानकारी सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाँउपालिका सबै ।

पृष्ठ