नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

आ.व.२०७४/७५ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा-कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै ।

निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको -उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ