नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

सौर्य सडकवत्ती कार्यक्रमका लागि रकम बांडफांडको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा- संलग्न सूची बमोजिमका ९६ नगरपालिकाहरु

सडक बत्तीको बांकि बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

पृष्ठ