नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

प्रगति सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक सम्पर्क इकाइ सबै (बिराटनगर, हेटौंडा, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढी)

जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम संचालन भएका १४३ नगरपालिकाहरु

पृष्ठ