नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

नयां नगरपालिकाको गठन, स्तरोन्नति र पूराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्र विस्तार गरिंदा गाभिएका गाविसहरुको विवरण (2072.6.1)

बस्ती विकास,सहरी याेजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी अाधारभूत निर्माण मापदण्ड,२०७२ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

पृष्ठ