नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु

भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणका लागि TOR उपलब्ध गराइएको -उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ