नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

जनसहभागिता आधारित साैर्य सडक वत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा -महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा -कार्यकारी अधिकृतज्यू उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

आयोजना संचालन गर्न सहमती दिइएको सम्बन्धमा -उल्लिखित उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ