नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

एकीकृत शहरी विकासका लागि परियोजना प्रस्ताव (इच्छापत्र) पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

बसपार्क तथा सार्वजनिक यातायातमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

नगरक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा - महा /उपमहा /नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ