नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्ति बीच हुने बहाल सम्झौताको ढांचा सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)

जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ति कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु ।

सौर्य सडकबत्ति कार्यक्रमको रकम वांडफांड गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित १२१ नगरपालिकाहरु ।

प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा- आ.व.२०७२/७३मा सौर्य सडक बत्ति कार्यक्रम संचालन गर्ने नगरपालिकाहरु

पृष्ठ