नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख)

नेपाली

ताकेता सम्बन्धमा -सौर्य सडक वत्तीकार्यक्रम संचालन भएका ९६ नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित थप नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरु

पृष्ठ