वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

वाग्मती सरसफाई महाअभियानको व्यवस्था मिलाउने वारे -काठमाण्डौ महानगरपालिका/ ललितपुर उपमहा नगरपालिका/फोहर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र लिलतपुर र उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

Heavy Metals तथा अन्य chemicals हरुको मापदण्ड बारे जानकारी तथा कार्याथ सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ