वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

एक जिल्ला एक फोहर मैला बिसर्जनस्थल ( Landfill site ) को अबधारणा अनुरुप कार्य गर्ने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/ उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

निर्देशिका अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

जानकारी दिने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ