वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा भएको सरसफाइ कार्यक्रमको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपिलिन झोला प्रतिबन्ध र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

वाग्मती सरसफाई अभियान र फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रम संक्षेप

बागमती नदी सरसफाई अभियान तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठक- उल्लिखित ३ जिविसहरु

पृष्ठ