वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -जिविसकव कार्यालय, बर्दिया र उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु ।

निर्देशन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै)

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ;भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण तथा यातायात महाशाखा ।

पृष्ठ