वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारुप,२०७० को कार्यान्यन सम्बन्धमा: जिविस सबै ,महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका ४ र नगरपालिका १२५ सबै ।

विश्व वातावरण दिवस जुन ५ ,२०१६ मनाउने सम्बन्धमा : श्री जिविस/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संक्षेप- धुलिखेल नगरपालिका

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम संक्षेप- बनेपा नगरपालिका

पृष्ठ