वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

"वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम तथा राजश्व सुधार कार्ययोजना" सम्बन्धी अभिमुखीकरण/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरु

कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- प्रदेश नं. १ र २ का महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै।

पृष्ठ