वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुौा लगायत नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै

कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु ।

पृष्ठ