वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका हरु

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै

सरसफाई सम्पर्क अधिकारी तोक्ने सम्बन्धमा- स्था.नि.वित्तीय आयोग/विभागहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै

जग्गाको विद्युतीय अभिलेख (Digital Database) उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं/बोधार्थ: महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै

पृष्ठ