वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै

राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावण संरक्षण कार्ययोजना सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

पृष्ठ