विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

जि.स.स. का विभिन्न कोषहरु तथा अन्य कोषमा रहेको मौज्दात रकमका सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै (७७)

ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय/बोधार्थ: गाउँपालिका/नगरपालिका सबै

स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/स्थानीय तह सबै

पृष्ठ