विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

जिल्ला उद्यम विकास समितिको Rapid and Micro Assessment सम्बन्धमा - लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएका जिविसका कार्यालयहरु सबै ।

ढुंगा गिट्टी वालुवा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा;जिविसको कार्यालयहरु सबै ।

राष्ट्रिय गौरबका तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र सरकारी अायोजनामा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने बारे

पृष्ठ