संघीय मामिला शाखा

नेपाली

आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

गाऊँपालिका/नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (नमूना) संशोधन सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

विशेष व्यवस्थाका लागि निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला विकास समितिको कार्यालय (नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्व/नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पश्चिम/रुकुम पूर्वी भाग/रुकुम पश्चिम भाग)

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

पृष्ठ