संघीय मामिला शाखा

नेपाली

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबैजिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

पृष्ठ