संघीय मामिला शाखा

नेपाली

जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरुको संगालो |

पृष्ठ