संघीय मामिला शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना |

गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्बन्धी प्रदेश एवम् जिल्लागत विवरण- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

पृष्ठ