समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा

नेपाली

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै ।

ओ.वि.सी. (OBC) को आधिकारिकता सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै