सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा

नेपाली

सामाजिक परिचालकहरुलाई सेवा करारमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाहरु सबै

सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.स.बाट संचालित कार्यक्रम सम्बन्धमा- श्रीमान् सदस्य सचिवज्यू, समाज कल्याण परिषद्, लैनचौर/ बोधार्थ : महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ