सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा

नेपाली

सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका तथा गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै ।

मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविस र नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ