सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा

नेपाली

सामाजिक परिचालकको म्याद थप तथा LSP छनौट सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/ स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय समन्वय इकाई सबै

सहभागि मनोनयन गरी पठाइृदिने सम्बन्धमा ;जिविसको कार्यालयहरु रौतह्ट,बारा,पर्सा,मकवानपुर र चितवन ।

पृष्ठ