सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा

नेपाली

सहभागी मनोनयन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सोलुखुम्बु/ओखलढुंगा/खोटाङ/उदयपुर

स्थानीय निकायको परिषदीय प्रक्रियामा गैससको सहभागिता बारे- जि.वि.स.को कार्यालय सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै

पृष्ठ