सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा -प्रमुख/उप-प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु सबै) |

गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्रीमान प्रमुख/उपप्रमुख/जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु (प्रदेश नं.५ अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरु)

संशोधित कार्यक्रम बारे- श्रीमान् प्रमुख/उपप्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (स्थानीय तह- प्रदेश नं.५,६ र ७)

कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा | (श्रीमान् प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) (स्थानीय तहहरु, प्रदेश नं-३)

कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा- श्रीमान् प्रमुख/उपप्रमुख/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (स्थानीय तह- प्रदेश नं.३)

पृष्ठ