सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

परिपत्र - महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम सबै/स्थानीय तहहरु ७४४ सबै ।

जानकारी सम्बन्धमा- श्रीमान् महाशाखा प्रमुखज्यूहरु (मन्त्रालय) सबै/ श्रीमान् महानिर्देशकज्युहरु सबै। बोधार्थ: स्था.वि.अ.हरु सबै/कार्यकारी अधिकृतहरु सबै

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पेश्की फर्छौट सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ