सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

भाडा निर्धारण निर्देशिका बनाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्कायालय (सबै), महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु (सबै)

छानविन प्रतिवेदनको ढाँचा सम्बन्धमा-महाशाखा /शाखा सबै ,जिविस सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; जिविसको कार्यालयहरु,महा,उपमहा र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

विवरण पठाउन प्रयोग गर्ने Mail address सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय, महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

पृष्ठ