सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

शुभकामना कार्ड छाप्ने कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धमा ; आर्थिक प्रशासन शाखा,स‌ंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,स्थानीय पुर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग,जिविसको कार्यालय सवै,महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै

पृष्ठ