सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै/बोधार्थ: जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । ।

पृष्ठ