सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

निजी आवास पुर्नर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ कार्तिक ४) ।

सूचना अधिकारीको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

प्रेस बिज्ञप्ति- (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धमा-२०७३।३।१६)

नगर सूचना केन्द्रको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरुको कार्यालय (सबै)

पृष्ठ