सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

सूचना अधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने बारे- स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय, विभाग (सबै), जिविसको कार्यालय (सबै), महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (सबै)

सूचना अधिकारी तोक्ने, तीन-तीन महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्ने र सूचना मागको छुट्टै अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, समिति/आयोग/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै

पृष्ठ