सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने- केन्द्रीय निकायहरु (विभाग, आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ, जिविस महासंघ, नेनपा संघ, गाविस महासंघ, LGCDP, स्था.शा. तथा उत्तरदायी संयन्त्रको सचिवालय लगायत) सबै

सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने- स्थानीय निकायहरु (जिविस, महानपा, उपमहानपा, नपा) सबै

पृष्ठ