सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

नेपाली

दशौं पुस्तकालय दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४)

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/महानिर्देशकज्यूहरु सबै (विभाग)/शाखा प्रमुखहरु सबै

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा- सबै सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारहरु

पृष्ठ